Общи условия за ползване

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1. Интернет магазинът, достъпен на интернет адрес https://setit.shop/ се управлява от Роста Балкани Ейч АР ООД с ЕИК 203475627, със седалище гр. София, ул. Майстор Павел от Кримин 21, ет. 3, ап. 7; електронен адрес: d.mengova@rostabalkanihr.com , телефони за контакти: 0885609812/0886422623.

2. Използването на Интернет магазина изисква крайните устройства и телеинформационната система, които ползва Клиентът, да отговарят на Техническите изисквания.

3. Този Регламент обхваща както Клиентите, които са Потребители, така и Клиентите, които не са Потребители, ползващи Интернет магазина, Електронните услуги и сключващи Договори за покупко-продажба.

4. Приемането на Регламента е доброволно, но е задължително при създаването на Профил и/или при заявка на Поръчка от страна на Клиента.

5. Информацията, представена в Интернет магазина, или в случай на подаване на Поръчки с използването на други средства за сключване на договор от разстояние, електронното съобщение, с което се потвърждава съдържанието на предложения Договор за покупко – продажба, разгледан в раздел III., т. 6, буква „а“ на Регламента, представляват покана за сключване на договор, отправена от Продавача към Клиентите, а не оферта.

6. Всеки път, когато в останалата част от Регламента се използват долуспоменатите изрази, изписани с главна буква, трябва да се разбират според подадената по-долу дефиниция, освен ако от контекста където са използвани ясно се разбира нещо друго:
а. ЦОК – Център за Обслужване на Клиенти на Продавача, който предоставя на Клиентите информация за извършваната в рамките на Интернет магазина дейност на тема: Продукти, Магазин, Регламент и актуални Промоции, в работни дни, в часовете, посочени в Интернет магазина в секцията “Контакти”, на посочения телефонен номер и адрес на електронна поща, посредством чата на Интернет магазина и чрез формуляра за контакти в Интернет магазина в раздела „Контакти“.
б. ЦЕНА – Определена сума за заплащане бруто (с включени данъци), полагаща се на Продавача, на основание прехвърляне на собствеността на Продукта върху Клиента, съгласно Договора за покупко - продажба. Цената не включва разходите за доставка, освен ако условията на Промоцията, предоставена от Интернет Магазина, разпореждат друго.
в. РАБОТЕН ДЕН – един ден от понеделник до петък, с изключение на законоустановените почивни дни.
г. ПАРОЛА – поредица от алфанумерични знаци (букви и цифри), необходими за оторизиране при получаване на достъп до Профила, определени от Клиента в момента на създаване на Профила. Регистрацията на Профила изисква двукратно повторение на Паролата, с цел възможност за откриване и коригиране на евентуални грешки. Клиентът е длъжен да пази Паролата в секретност (да не я споделя пред каквито и да е трети лица). Продавачът предоставя на Клиента многократна възможност за промяна на Паролата.
д. КЛИЕНТ – (1) физическо лице, или друго лице действащо чрез упълномощено лице; (2) юридическо лице; или (3) организационна единица без юридическа правосубектност, притежаваща пълна правоспособност за правни действия. В случаите, когато Клиентът е физическо лице с ограничена правоспособност за правни действия, се задължава да получи ефективно дадено съгласие от своя законен представител за сключването на Договор за предоставяне на услуги/ Договор за покупко-продажба, както и да представи такова съгласие при всяко поискване от страна на Продавача; като се има предвид, че по принцип договорите за покупко-продажба, сключвани в рамките на Интернет магазина, имат характер на договори, обичайно сключвани за задоволяване на текущи потребности от ежедневието.
е. ПОТРЕБИТЕЛ – физическо лице, извършващо правни сделки с търговец, които не са пряко свързани с неговата стопанска или професионална дейност.
ж. ПРОФИЛ – Електронна услуга, маркирана с индивидуално име (Вход) и Парола, с посочен от Клиента набор от ресурси в телеинформационната система на Продавача, които позволяват на Клиента да ползва допълнителни функции/ услуги. Клиентът получава достъп до Профила с помощта на Вход и Парола. Клиентът влиза в своя Профил след извършване на регистрация в Интернет магазина. Профилът дава възможност за записване и съхраняване на информацията за адресните данни на Клиента за доставка на Продуктите, за проследяване на статуса на Поръчките и за достъп до историята на Поръчките и всякакви други услуги, предоставяни от Продавача.
з. КОШНИЦА – услуга, която се предоставя на всеки Клиент, който ползва Интернет магазина, състояща се в предоставянето на възможност за подаване на Поръчка за един или няколко Продукта, вписване на кодове за отстъпка, с които да получи възможност за намаляване на Цената при определени условия на отделните договори/регламенти, показване на обобщение на Цената на отделните Продукти и на всички Продукти общо (включително и евентуалните разходи за доставка), показване на предвидения срок за доставка на Продуктите. Кошницата събира оферти за сключване на Договор за покупко-продажба, направени от Клиента, т.е. в една Поръчка могат да се направят повече от една оферта за сключване на Договор за покупко-продажба.
и. ВХОД – имейл адрес на Клиента, посочен в рамките на Интернет Магазина, при създаване на Профила.
й. БЮЛЕТИН – Електронна услуга, която дава възможност на всички ползващи я Клиенти, да получават от Продавача периодична информация и по-специално за Продуктите, Интернет магазина, включително за новостите и промоциите на посочения от Клиента имейл адрес или телефонен номер, с изричното съгласие на Клиента.
к. ПРОДУКТ – налична в Интернет магазина движима вещ, която е предмет на Договора за покупко-продажба между Клиента и Продавача, срещу заплащане на Цената. Всички Продукти, представени в Интернет магазина, са фабрично нови.
л. ПРОМОЦИИ – специални условия за продажба или предоставяне на услуги, уредени според правилата, посочени в рамките на Интернет магазина, предложени от Продавача в определен срок от време, от които Клиентът може да се възползва според регламентираните там правила, като намаление на Цената или разходите за доставка.
м. РЕГЛАМЕНТ/ ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ – настоящият документ, определящ принципите за сключване на Договор за покупко – продажба, както и правилата за предоставяне и използване на услуги, предоставяни от Продавача посредством Интернет Магазина в полза на Клиентите. Регламентът определя правата и задълженията на Клиента и Продавача.
н. ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН – платформа, предоставяща възможност на Клиента за подаване на Поръчки и ползване на предлаганите от Продавача услуги, предоставени от Продавача, представляваща сбор от свързани помежду си интернет страници, достъпна на интернет адрес: https://setit.shop/
о. ПРОДАВАЧ – Роста Балкани Ейч АР ООД с ЕИК 203475627, със седалище гр. София, ул. Майстор Павел от Кримин 21, ет. 3. ап. 7; електронен адрес: d.mengova@rostabalkanihr.com, телефони за контакти: 0885609812/0886422623
п. СЪДЪРЖАНИЕ – текстови елементи, графични или мултимедийни (напр. информации за Продукти, снимки на Продукти, рекламни филми, описания, коментари) в това число творби по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права, както и снимки на физически лица, които се разпространяват в рамките на Интернет магазина от Продавача, партньорите на Продавача, Клиента или друго лице, ползващо Интернет магазина.
р. ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА – договор за покупко-продажба, включващ продажби от страна на Продавача в полза на Клиента на Продукти срещу заплащане на съответна Цена, увеличена с евентуални допълнителни такси, в това число разходи за доставка, чиито условия подробно се определят в настоящия Регламент. Договорът за покупко-продажба се сключва между Клиента и Продавача чрез използване на средствата за комуникация от разстояние, след приемане на Поръчката от страна на Продавача по правилата, уточнени в настоящия Регламент. Договорът за покупко-продажба определя подробно Продукта, неговите основни характеристики, Цената, разходите за доставка и други съществени условия. Всеки Продукт е предмет на отделен Договор за покупко – продажба. Продавачът може да сключи Договор за покупко-продажба с Клиент, който не е Потребител, също в резултат на сключване на споразумение с пропускане на процедурите, уточнени в настоящия Регламент, което по искане на която и да е от страните по Договора за покупко-продажба, ще бъде потвърдено с електронно съобщение по имейла. Не се счита за сключване на Договор за покупко-продажба или ангажимент за сключването му самото извършване на Резервация.
с. ЕЛЕКТРОННА УСЛУГА – Предоставяне на услуги по електронен път, от Продавача в полза на Клиента посредством Интернет магазина, съгласно Договора за предоставяне на услуги. В областите, при които тези услугите се предоставят от юридически лица, които си сътрудничат с Продавача, съответните постановления относно принципите за ползване на тези услуги, се намират в регламентите за предоставянето на тези услуги от страна на тези лица.
т. ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ, ЗАКОН – ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ в съответната му към момента редакция.
у. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ – минимални технически изисквания, които е необходимо да се изпълнят при работа с телеинформационната система, която използва Продавача, включително за сключване на Договор за предоставяне на услуги или сключване на Договор за покупко – продажба, т.е.: (1) компютър, лаптоп или друго мултимедийно устройство с достъп до интернет; (2) достъп до електронна поща; (3) интернет браузър: Mozilla Firefox версия 17.0 и по-нова, или Internet Explorer версия 10.0 и по-нова, Opera версия 12.0 и по-нова, Google Chrome версия 23.0. и по-нова, Safari версия 5.0 и по-нова; (4) препоръчителна минимална разделителна способност на екрана: 1024x768; (5) включване в интернет браузъра възможността за запис на файлове тип „бисквитки“, както и обслужване на Javascript; в случай на сключване на Договор за покупко-продажба по телефона. За да сключи Договор за покупко – продажба, Клиентът трябва да притежава валиден имейл адрес, а също така в определени случаи клавиатура или друго устройство, даващо възможност за правилно попълване на електронни формуляри.
ф. ПОРЪЧКА – деклариране на волята на Клиента, който заявява прякото си желание за сключване на Договор за покупко-продажба от разстояние, подадено чрез използване на средствата за комуникация от разстояние, определящо Продуктите, спрямо които Клиентът подава оферта за сключване на Договор за покупко-продажба, и данни на Клиента, необходими за евентуалното сключване и изпълнение на Договора за покупко – продажба. Поръчката на всеки Продукт ще се възприема като независима оферта на Клиента за сключване на Договор за покупко-продажба (техническо улеснение). Поръчката може да получи един номер, а всички оферти ще се изпълняват едновременно. Приемането на Поръчката означава сключване на Договор за покупко-продажба (виж. буква „т“ по горе).

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ В ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНА

1. Продавачът предоставя безплатно чрез Интернет магазина следните Електронни услуги в полза на Клиентите:
a. профил;
б. възможност на Клиентите да заявяват Поръчки и да сключват Договори за покупко - продажба, по правилата, определени в настоящия Регламент;
в. представяне на рекламно съдържание;
г. възможност за Клиентите да ползват услугата „Кошница“;
д. възможност за разглеждане на Съдържанието, публикувано в рамките на Интернет Магазина;
е. услугата Бюлетин.

2. Продавачът допълнително, в полза на Клиентите, създали Профил, предоставя безплатно чрез Интернет магазина следните услуги:
а. поддържане на сесията на Клиента, след влизането му в Профила;
б. съхраняване и предоставяне на Клиента чрез Профила му на историята на Поръчките му.

3. Ползването на Профил е възможно след извършването на всичките изброени стъпки от Клиента:
a. Попълване на формуляр за регистрация и приемане на клаузите на настоящия Регламент,
б. Кликване в полето „Регистрирай”.

4. Договорът за предоставяне на услуги се сключва в момента, в който Клиентът получи изпратено от Продавача потвърждение за сключване на Договор за предоставяне на услуги на имейл адреса, посочен от Клиента по време на регистрацията. Профилът се предлага безплатно за неопределено време. Клиентът може по всяко време и без посочване на причината, да изтрие Профила си чрез изпращане на искане до Продавача, по-специално по електронна поща на адрес: d.mengova@rostabalkanihr.com или в писмена форма по пощата на адрес: гр. София, бул. Цар Освободител 14, ет. 5 .Създаването на Профил не е задължително за подаване на Поръчки в Интернет магазина.
5. Ползването на Кошницата започва в момента, когато Клиентът постави първия си Продукт в Кошницата.
6. Кошницата се предоставя безплатно, има еднократен характер и се затваря в момента на финализиране на подаваната чрез нея Поръчка или по-рано - в момента на преустановяване на подаваната чрез нея Поръчка от страна на Клиента, при което Кошницата запаметява информацията относно Продуктите, избрани от Клиента и след приключване на сесията на браузъра. В случай, че Клиентът използва Кошницата, като влиза в Профила си през браузър, съдържанието на Кошницата се синхронизира с Профила.

7. Клиентът е задължен да:
а. подава в Поръчката и регистрационните формуляри при създаване на Профил единствено истинни, актуални и всички други необходими данни на Клиента;
б. актуализира своевременно данните, включително личните си данни, предоставени от Клиента на Продавача във връзка със сключването на Договор за предоставяне на услуги или Договор за покупко - продажба, по-специално в нужните за правилното им изпълнение рамки; Клиентът има възможност за промяна на данните, въведени при създаването на Профила по всяко време като използва опциите, достъпни в рамките на Профила;
в. използва услугите и функционалностите, предоставени от Продавача по такъв начин, че да не пречи на функционирането на Продавача или Интернет магазина;
г. използва услугите и функциите, предоставяни от Продавача, по начин съответстващ с законови разпоредби, клаузите на Регламента, както и съобразно с приетите в дадената област обичаи и принципи на социално поведение;
д. използва услугите и функционалностите, предоставяни от Продавача, по начин незатрудняващ останалите Клиенти и за Продавача;
е. заплаща в срок Цената и другите, определени от Клиента и Продавача разходи в пълния им размер;
ж. получи и приеме в съответния срок поръчаните Продукти, като използва начина на доставка и плащане с наложен платеж;
з. не предоставя или прави достъпни по друг начин в рамките на Интернет Магазина законово забранени Съдържания, по-специално Съдържания, нарушаващи авторските права на трети лица или техните лични права; не предприема действия като:
-пращане (препращане) или поместване в Интернет магазина на непоръчана търговска информация или публикуване на каквото и да било Съдържание в нарушение на законовите разпоредби (забрана за публикуване на противозаконно съдържание);
-предприемане на IT действия или всякакви други дейности, имащи за цел придобиването на информация, предназначена не за Клиента, включително данни на други Клиенти или вмешателство в принципите или техническите аспекти на функциониране на Интернет магазина и реализацията на плащанията;
- неразрешена промяна на Съдържанието, доставяно от Продавача, по-специално на подадените в рамките Интернет магазина Цени и описания на Продуктите.

8. Рекламациите, свързани с предоставянето на Електронни услуги или Приложението, могат да се подават например:
а. писмено на адрес: гр. София, бул. Цар Освободител 14, ет. 5.
б. по електронен път чрез електронната поща на адрес: info@rostabalkanihr.com; d.mengova@rostabalkanihr.com.

9. Препоръчва се Клиентът да посочи в описанието на рекламацията: (1) информация и обстоятелствата относно предмета на рекламация, по-специално вида и датата на констатиране на дефекта; (2) исканията на Клиента и (3) данните за контакт на подаващия рекламацията – това ще улесни и ускори разглеждането на рекламацията от страна на Продавача. Изискванията посочени по-горе са под формата на препоръка и не оказват влияние върху резултата на рекламацията, подадена без посоченото препоръчително описание на рекламацията.

10. Продавачът отговаря на рекламацията незабавно, в срок не по-дълъг от 30 дни от датата на нейното подаване, в съответствие със Закона, освен ако от законовите разпоредби или други регламенти не следва да се разбира друго.

 

УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

1. Основните характеристики за предоставянето на услуга, като се вземе предвид предмета на предоставяне на услугата и начина на сключване на споразумение с Клиента, са уточнени на страницата на всеки Продукт.

2. Продавачът предоставя възможност за подаване на Поръчка на Продукти по следния начин:
а. в Интернет магазина.
б. чрез контакт с ЦОК: 0885609812/0886422623 всеки работен ден от понеделник до петък от 09:00 до 18:00 часа.
в. чрез електронната форма на контакт налична в интернет магазина.

3. В процеса на развитие на предоставяните услуги, Продавачът може да въведе нови, следващи начини за подаване на Поръчки с използване на дистанционни средства за споразумение и комуникация според принципите, уточнени в настоящия Регламент.

4. Сключването на Договор за покупко-продажба между Клиента и Продавача става след предварително подадена от Клиента Поръчка.

5. Продавачът предоставя възможност на Клиента да подаде Поръчка чрез Интернет магазина по следния начин, в посочения ред:
а. Клиентът добавя избран/и Продукт/и в Кошницата, след което преминава към формуляра за Поръчки.
б. Клиентът с Профил потвърждава във формуляра за Поръчки актуалността на данните, необходими за сключване и реализиране на Договора за покупко – продажба. Потребителят, който не притежава Профил, трябва самостоятелно да попълни формуляра за поръчки въвеждайки необходимите данни за сключване и реализиране на Договора за покупко – продажба. Във всеки случай, предоставянето на неактуални или неверни данни от страна на Клиента, може да възпрепятства реализирането на Договора. Във Формуляра за поръчки е необходимо посочването от страна на Клиента на следните лични данни: име и фамилия, адрес (улица/квартал, номер на блок (вход, етаж), апартамент, пощенски код, град/населено място, държава), адрес на електронна поща, телефонен номер за контакт, както и данни относно Договора за покупко - продажба: Продукт/и, количество на Продукт/и, при наличие - вид, цвят и размер на Продукт/и, място и начин на доставка. За Клиенти, които не са Потребители е необходимо също посочването на данните на фирмата, наименованието и идентификационния номер (БУЛСТАТ, ЕИК), ако се изисква фактура.
в. Клиентът избира един от предоставените от Продавача начини за доставка.
г. Клиентът има начин на плащане с наложен платеж на куриер на Цената и евентуално на останалите, посочени във формуляра за Поръчка, обобщени разходи за реализирането на Договора за покупко-продажба.
д. Клиентът изпраща на Продавача Поръчка (подава оферта), с помощта на предоставените за тази цел функции на Интернет магазина. За Клиент, който не притежава Профил и не е приел предварително условията на Регламента, е задължително приемането на условията на Регламента.
е. при подаване на Поръчката, до момента на натискане на бутона „Поръчвам и плащам”, Клиентът има възможност самостоятелно да коригира въведените данни в рамките на панела „Кошница“, чрез прибавяне или изтриване на дадена позиция от Кошницата.
ж. в зависимост от избрания начин на плащане, Клиентът може да бъде пренасочен към сайт на външен доставчик на разплащателни услуги с цел извършване на плащането-неприложимо.

6. В случай на сключване на Договор за покупко-продажба посредством други средства за комуникация от разстояние, включително по телефон:
а. Продавачът изпраща електронно съобщение до Клиента, с което потвърждава съдържанието на предложения Договор за покупко- продажба.
б. Клиентът изпраща (подава) на Продавача Поръчка посредством съобщение до адреса на електронната поща, от който е получил потвърждението, посочено в чл. 6.
в. ако Клиентът няма Профил и не е приел преди това условията на Регламента, той се задължава да приеме Регламента.

7. В различните от тези, посочени в чл. 6 по-горе случаи на сключване на Договор, посредством други средства за комуникация от разстояние, включително телефон, по желание на Потребителя, точките изписани по-долу се отнасят съответно, като се вземат в предвид обстоятелствата и използваното средство за комуникация от разстояние.

8. В отговор на направената Поръчката, Продавачът незабавно изпраща на Клиента автоматично съобщение на посочения от Клиента за тази цел имейл адрес, с потвърждение за получената Поръчка, и започва нейната проверка.

9. След проверката на Поръчката, без неоправдано забавяне, Продавачът изпраща на Клиента на посочения имейл адрес съобщение:
а. за потвърждаване на приетите една или няколко отделни оферти за Продукти, посочени в Поръчката, както и за потвърждаване за сключване на Договор за покупко-продажба (приемане на Поръчката по отношение на Продуктите посочени в съобщението).
б. с информация да не приеме всички оферти за Продукти, посочени в Поръчката, поради причини посочени в раздел IV., т. 5 по-долу (липса на заплащане); или поради причини посочени в раздел XI т.5 (отказана поръчка).

10. Договорът за покупко-продажба се счита за сключен в момента на потвърждаване на офертата (офертите), т.е. когато Клиентът получи съобщение, предвидено в т. 9., буква „а“ по-горе отнасящо се до посочените в него Продукти. Продавачът изпраща на Клиента потвърждение на условията на Договора на посочения от Клиента имейл адрес.

11. В случай, че няма възможност да приеме всички или някои от подадените в Поръчката оферти, ЦОК ще се свърже с Клиента за:
а. да информира Клиента за липсата на възможност за приемане на всички подадени в Поръчката оферти и за сключване на Договор за покупко-продажба;
б. потвърждаване от страна на Клиента на желанието му да се реализира Поръчката частично, в частта, в която Продавачът се е съгласил да приеме офертата за сключване на Договор за покупко – продажба. В същото време Клиентът може да анулира напълно подадената Поръчка (по отношение на всички оферти), което не нарушава правото му на отказ от договора. Анулирането на Поръчката от Клиента освобождава Продавача от задължението да я реализира. При анулиране на Поръчката, съответно се прилага т. 12 по-долу.

12. При липса на възможност за приемане на офертите, подадени в рамките на Поръчката, Договорът за покупко-продажба относно посочените от ЦОК Продукти не бива сключен, а Продавачът своевременно, но в срок не по-късен от 14 дни, възстановява на Клиента, извършените от него плащания, за частта, от която Договорът за покупко-продажба не се е състоял. Съответно се прилагат разпоредбите на раздел VIII, т. 6 от Регламента.
13. Независимо от това Продавачът може да уведоми Клиента за статуса на Поръчката, като изпрати съобщение на посочения от Клиента имейл адрес или като изпрати смс съобщение или се свърже с него по телефона.
14. Продавачът се стреми да осигури наличността на Продукти и да реализира Договорите за покупко – продажба. При липса на възможност за реализиране на договора и в други ситуации, съгласно законовите разпоредби, могат да се прилагат съответните разпоредби, по-специално относно задължението за незабавно връщане на средствата в полза на Потребителя.

15. Цялостната стойност на Поръчката обхваща Цената, разходите за доставка и евентуални други разходи, съгласно избраните от Клиента допълнително платени услуги. Продавачът може в избран от него период да определи праг на минимална стойност на Поръчката, за която доставката на Продукти е безплатна. За общата сума, включваща данъците на Продукта предмет на Поръчката, както и разходите по доставката (включващи такси за транспорт, доставка и пощенски услуги), както и за други разходи, а когато не може да се определи точно размерът на тези такси – за задължението за тяхното заплащане, Клиентът е информиран при подаване на Поръчката, включително и в момента на изразяване на волята на Клиента за обвързване с Договора за покупко-продажба.

16. Валидните Промоции в Интернет магазина, не могат да се обединяват (сумират), освен ако условията на Промоцията изрично не постановяват друго.

 

НАЧИНИ И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА ПРОДУКТИ

1. Продавачът предоставя на Клиента, с изключение на разпоредбите на раздел XI. т. 5, начин за плащане по Договора за покупко-продажба - наложен платеж на куриер.

2. Възможните актуални начини за плащане са посочени в Интернет магазина в секцията "Начини за плащане" и на всяка подстраница на дадения продукт. Възможните методи за плащане зависят от избрания от Клиента начин за доставка.

3. Разплащанията посредством парични транзакции по електронен път и с разплащателни карти се извършват по избор на Клиента с посредничеството на оторизирани услуги.

4. В случай, че Продавачът не получи плащане от Клиента, който е избрал да плати предварително, т.е. плащане с превод по банков път, електронно плащане или плащане с разплащателна карта, ЦОК може да се свърже с Клиента, за да напомни за плащането, включително, да изпрати съобщение на имейла. Плащания, неосъществени в срок от 3  дни от подаване на Поръчката и в следващия, допълнителен 2 - дневен срок, са причина за отказ на приемане на направената от Клиента оферта в рамките на Поръчката. Клиентът също може до момента, в който получи съобщение за изпращането на Поръчката, да я анулира без никакви последствия, като се свърже с Продавача чрез ЦОК, което не нарушава правото му за отказ от договора-неприложимо.

5. Клиентът избера плащане с наложен платеж, той е задължен да извърши плащането при получаване на пратката. Отказът от получаване (приемане) на Продукта, въпреки определения допълнително уговорен срок, е условие за прекратяване на Договора за покупко – продажба. Клиентът също така може, в подадения срок, да анулира Поръчката без последствия, което не нарушава правото му на отказ от договора. Това обаче не се отнася за Продукти, произведени въз основа на спецификациите на Клиента или служещи за задоволяване на неговите индивидуални нужди.

 РАЗХОДИ, НАЧИНИ И СРОК ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТ

1. Доставката на Продукта е възможна на територията на България и до избрани държави, изброени в секцията „Цени за доставка“ в Интернет магазина. Доставката на Продукта до Клиента се заплаща, освен ако Договора за покупко-продажба гласи друго. Начините и цените за доставка на Продукта са посочени в секцията „Цени за доставка“ на Интернет магазина и всеки път на подстраницата към даден Продукт, включително и в момента на изразяване на желание от страна на Клиента да се обвърже с Договор за покупко-продажба.

2. Начините на доставка зависят от избрания от Клиента начин на плащане или Продукт. Те могат да се променя.

3. Общият срок за изчакване на доставката на Продукта от Клиента (срок за доставка) се състои от времето за подготовка и обработка на Поръчката от Продавача и от времето за доставка на куриера.

4. Срокът за доставка на Продукта до Клиента е до 14 работни дни, освен ако в описанието на даден Продукт или при подаване на Поръчката е посочен по-кратък срок.

5. Времето за подготовката на Поръчката за изпращане всеки път е предоставено в описанието на избрания Продукт и важи от деня на:
а. отразяването на плащането по банковата сметка или разплащателната сметка на Продавача - в случай на избор от страна на Клиента на плащане чрез банков превод, електронно плащане или плащане онлайн с карта-неприложимо;
б. сключването на Договор за покупко-продажба – в случаите на избор от страна на Клиента на плащане с наложен платеж.

6. Към споменатото по-горе време трябва да се добави времето за предаване на Продукта от съответния превозвач, което зависи от избрания от Клиента начин на доставка и всеки път е посочено на подстраницата на дадения Продукт или в секцията „Време за реализация на поръчката“ в Интернет магазина.

7. В случай на едновременно подаване на Поръчка за няколко Продукта с различен срок на доставка, срокът за доставка е най-дългият посочен срок.

РЕКЛАМАЦИЯ НА ПРОДУКТ

1. Основанието и обхватът на отговорността на Продавача спрямо Клиента, ако продаденият Продукт има физически или правен (гаранционен) дефект, са определени в Закона за защита на потребителите.

2. Продуктите, предлагани в Интернет магазина, могат да имат фирмена гаранция от производителя или от дистрибутора. Подробните условия на гаранцията и времето на нейната продължителност, в този случай, са посочени в гаранционната карта, прикрепена към Продукта, издадена от лицето, гарантиращо качеството на продукта-неприложимо.

3. Продавачът е длъжен да достави на Клиента Продукт без дефекти.

4. Рекламацията може да бъде подадена от Клиент писмено, по електронната поща: info@rostabalkanihr.com. Ако рекламацията се отнася за Продукт, препоръчително е - да бъде изпратен на Продавача заедно с рекламацията и снимков материал на откритите дефекти, с цел предоставяне възможност на Продавача, да разгледа Продукта. 

5. Ако продаденият Продукт има дефект, Клиентът може:
а. да подаде декларация за намаляване на Цената или да се откаже от Договора за покупко-продажба, освен ако Продавачът своевременно и без ненужни усложнения за Клиента, замени дефектния Продукт с друг такъв без дефекти или да отстрани този дефект. Намалената цена трябва да бъде в такова съотношение спрямо цената, определена в договора, в каквото е стойността на Продукта с дефект спрямо стойността на Продукта без дефект. Клиентът не може да се откаже от договора, ако дефектът на Продукта е незначителен.
б. да изисква замяна на Продукта с друг такъв без дефекти или премахване на дефекта. Продавачът е длъжен да замени дефектния Продукт за друг такъв без дефекти или да премахне дефекта в разумни срокове от време, без ненужни усложнения за Клиента; при условията и според принципите, посочени в съответните разпоредби на Закона за защита на потребителите.

6. Клиентът може вместо предложеното от Продавача отстраняване на дефекта, да поиска замяна на Продукта на друг такъв без дефекти или да изиска премахване на дефекта, освен ако привеждането на Продукта в съответствие с договора, по избрания от Потребителя начин, е невъзможно, или би изисквало прекомерни разходи в сравнение с начина, предложен от Продавача. В оценката на прекомерната височина на разходите се вземат под внимание стойността на Продукта без дефекти, вида и значението на установения дефект, както и ненужните усложнения възникващи за Потребителя при замяна на начина на разрешаване на декларираните от него искания.

7. Препоръчва се Клиентът да посочи в описанието на рекламацията: (1) информация и обстоятелствата за предмета на рекламацията, подробности за вида и датата на установяване на дефекта; (2) начина, по който Продуктът да бъде приведен в съответствие с Договора за покупко – продажба, иска за намаляване на цената или отказа от Договора за покупко - продажба; както и (3) данните за контакт на подаващото рекламацията лице – което ще улесни и ще ускори разглеждането на рекламацията. Изискванията, посочени в предходното изречение, са единствено под формата на препоръка и не оказват влияние върху резултатите от разглеждането на рекламацията, подадена без препоръчителното описание на рекламацията.

8. Продавачът ще разгледа рекламацията на Клиента незабавно, в срок до 30 дни от датата на нейното подаване. Ако Клиентът е настоял за замяна на стоките, или премахване на дефекта, или е подал иск за намаляване на цената, като е уточнил сумата, с която да бъде намалена цената, а Продавачът не е отговорил на искането в срок от 30 дни, се смята че рекламацията е призната за основателна.

9. В случай, че за разглеждане от Продавача на рекламацията на Клиента, или за изпълнението на задълженията си спрямо Клиента, произтичащи от гаранцията, е необходимо Продавачът да получи Продукта, съгласно Закона за защита на потребителите, Клиентът е длъжен да достави Продукта за сметка на Продавача, на адрес: гр. София, кв. Гео Милев, ул. Климент Денчев  Nº11.

10. Продавачът носи отговорност за гаранцията, ако физическият дефект бъде установен преди изтичане на две години от датата на предаване на Продукта на Клиента. Претенциите за премахване на дефекта или замяна на Продукта с друг такъв без дефект, губят давност след изтичането на една година от датата на установяване на дефекта, но в случай на Поръчка, направена от Потребителя, изтичането на давностния срок не може да приключи преди изтичане на срока, за който се споменава в първото изречение.

ИЗВЪНСЪДЕБНИ НАЧИНИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА РЕКЛАМАЦИИ И ИСКОВЕ, И ПРИНЦИПИ НА ДОСТЪП ДО ТЕЗИ ПРОЦЕДУРИ

1. Използването на извънсъдебни начини за разглеждането на рекламации и искове имат доброволен характер. Текстовете по-долу имат информационен характер и не задължават Продавача да използва извънсъдебни начини за разрешаване на споровете. Декларацията на Продавача за съгласие или отказ от участие в процедура по дела за извънсъдебно разрешаване на потребителски спорове, се подава от Продавача на хартиен или друг траен носител, в случай че в следствие на подадената от Потребителя рекламация, спорът не бъде разрешен.

2. Подробна информация за възможностите на Клиента, в качеството си на Потребител, да се възползва от извънсъдебните начини за разглеждане на рекламации и искове, както и за принципите на достъп до тези процедури са достъпни в седалищата или на интернет сайтовете на следните органи на Република България: Комисията за защита на потребителите: https://www.kzp.bg/ и Министерство на икономиката: https://www.mi.government.bg/bg/themes/urejdane-na-potrebitelski-sporove-po-sadeben-i-izvansadeben-red-organi-za-alternativno-reshavane-na-325-325.html. Българският Министър на икономиката одобрява списък на субектите, признати за органи за алтернативно решаване на потребителски спорове на територията на Република България.
 

ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР

1. Потребител, сключил договор от разстояние, може да упражни право си на отказ от договор, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в Закона за защита на потребителите в срок от:
а. 14 дни от деня, за който говорим по-долу в т. 4 (по-нататък “Законово право за отказ”).
б. от 15 до 30 дни от деня, за който говорим по-долу в т. 4 (по-нататък “Разширено право за отказ”) - с изключение на т. 11.

2. За да бъдат спазени сроковете, достатъчно е Клиентът да уведоми Продавача преди изтичането на сроковете по т. 1. Клиентът може винаги да подаде заявление, в което да уведоми за отказа си от Договора за покупко-продажба. Заявлението за отказ от Договора за покупко-продажба може да бъде подадено по следните начини:
а. в електронен вид чрез електронната поща на адрес: info@rostabalkanihr.com.
б. използвайки формуляра за отказ от договор, приложен като Приложение № 1 към настоящия Регламент.

3. Потребителят може да използва образеца на формуляра за отказ от договор или друго недвусмислено заявление за упражняване на правото на отказ от Договора за покупко-продажба в свободна форма.

4. Срокът за отказ от Договора за покупко-продажба започва да тече от деня, в който Потребителят или посоченото от него трето лице, различно от превозвача, получи Продукта, а при Договор за покупко – продажба, който:
а. обхваща много Продукти, които са доставени поотделно или обхваща Продукт, състоящ се от множество партиди или части – от момента, в който приеме последния Продукт, съответно последната партида или част.
б. важи за редовна доставка на Продукти за определен период от време – от получаване на първия от Продуктите.

5. В случай на отказ от договор сключен от разстояние, задълженията на страните да изпълнят договора се прекратяват.

6. Продавачът има задължение незабавно, в срок, не по- късно от 14 дни от датата на получаване на заявлението на Потребителя за отказ от договора, да възстанови на Потребителя извършените от него плащания, в това число разходите по доставката на Продукта (с изключение на допълнителните разходи, произтичащи от избрания от Потребителя начин на доставка, различен от най-евтиния, обикновен начин на доставка, достъпен в Интернет магазина).

7. Продавачът възстановява платената сума по банков път, по данните посочени от Потребителя в бланката за връщане/ Приложение № 1. Ако Продавачът не е предложил сам да вземе Продукта от Потребителя, може да задържи от сумата, получена от Потребителя, до момента, в който получи обратно Продукта или до получаване на доказателство за неговото изпращане от Потребителя, в зависимост от това кое събитие ще настъпи по-рано.

8. Потребителят е задължен незабавно, не по късно от 14-дневен срок от датата, на която се е отказал от Договора за покупко – продажба, да върне Продукта на Продавача за собствена сметка. За спазване на срока е достатъчно Продуктът да бъде изпратен преди изтичането му. Потребителят може да върне Продукта (например), на адрес: гр. София, кв. Гео Милев, ул. Климент Денчев 11. Ако е възможно, Потребителят може да приложи към пратката документ, доказващ покупката на Продукта.

9. При условие, че Потребителят използва Законовото право за отказ, той носи отговорност за обезценяването на Продукта в случай, че това е настъпило в резултат на използването му извън обичайния начин, необходим за установяване на характеристиките, качествата и функционирането на Продукта. Отговорността на Потребителя може да включва, по-специално, но не само, невъзможността за последващо използване и/или продажба с оглед хигиенно-санитарни съображения и характеристики на продукта, невъзможността за излагане на Продукта за продажба като пълноценен Продукт, разходи за повторно етикетиране и прилагане на елементи за сигурност върху Продукта, както и разходите за привеждане на Продукта в състояние, в което може да бъде включен в продажба отново като част от Интернет Магазина, включително разходите за разглеждане на Продукта от специалист и разходите за отстраняване на дефекти, открити в резултат на такъв оглед (доколкото тези дефекти са резултат от употребата извън обичайния начин, необходим за установяване на характеристиките, качествата и функционирането на Продукта).

10. Разширеното право на Потребителя на отказ може да бъде упражнено само за Продукти, които са пълноценни, неповредени и нямат следи от употреба, с всички етикети и допълнителни елементи, които са били поставени върху Продукта в момента на приемането им от Потребителя или от трето лице, посочено от Потребителя. Потребителят губи Разширеното право на отказ, когато използва Продукта, извън обичайния начин, необходим за установяване на характеристиките, качествата и функционирането му.

11. Потребителят поема само директните разходи за връщането на Продукта. Продавачът може в рамките на промоционална кампания да предложи на Потребителя да вземе от него Продуктите за връщане. Разпоредбите на този Регламент относно правото на отказ от договор, с изключение на т. 9, не се прилагат по отношение на договор, сключен от разстояние, по специално за договори: (1) за предоставяне на услуги, ако Продавачът е изпълнил изцяло услугата след изричното съгласие на Потребителя, който е бил информиран преди предоставяне на услугата, че след получаването ѝ от Продавача ще изгуби правото си на отказ от договора; (2) в които предмет на услугата са Продукти, произведени въз основа на спецификациите на Клиента или служещи за задоволяване на неговите индивидуални нужди; (3) в които предмет на услугата са Продукти, доставени в запечатани опаковки, които след отварянето им, не могат да се върнат поради здравословни или хигиенни съображения, ако опаковките са били отворени след доставянето им; (4) в които предмет на услугата са Продукти, които след доставка, поради характера си, са неразривно свързани с други вещи.

12. Продавачът в рамките на временна промоционална кампания може да признае фиксиран срок за отказ от договор в случаите, за които става въпрос в подточка 1 и 2 на т. 10 по-горе.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1. Личните данни на Клиента се обработват от Продавача в качеството му на администратор на лични данни.

2. Предоставянето на Лични данни от Клиента е доброволно, но необходимо за създаването на Профил, използването на определени Електронни услуги или сключване на Договор за покупко - продажба.

3. Подробности относно защитата на личните данни ще намерите в секцията "Политика за поверителност", достъпна в Интернет магазина.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОТНОСНО КЛИЕНТИ, КОИТО НЕ СА ПОТРЕБИТЕЛИ

1. Настоящият X раздел от Регламента се отнасят единствено за Клиенти, които не са Потребители.

2. Продавачът има право да се откаже от Договор за покупко - продажба, сключен с Клиент, който не е Потребител в срок от 14 дни от датата на неговото сключване. Отказът от Договор за покупко-продажба в този случай може да стане без посочване на причина и без да се дължи обезщетение или неустойка по отношение на Продавача, от страна на Клиента, който не е Потребител.

3. За Клиенти, които не са Потребители, Продавачът има право да ограничи наличните начини на плащане, включително да поиска предплата, частична или цялостна, без значение на избрания от Клиента начин на плащане и факта, че е сключен Договор за покупко-продажба.

4. От момента, в който Продавачът предаде Продукта на превозвача, правата и тежестите, свързани с Продукта и риска от случайна загуба или повреда на Продукта преминават върху Клиента, който не е Потребител. Продавачът, в този случай, не носи отговорност за загуба, липса или повреда на Продукта, възникнали след приемането му за транспорт до момента на предаване на Клиента, както и за закъснения при доставката на пратката.

5. За Клиенти, които не са Потребители, Продавачът може да прекрати Договора за предоставяне на услуги или какъвто и да е договор, незабавно и без да посочва причини, чрез изпращане към Клиента на съответно уведомление по избран от него начин.

6. Нито Продавачът, нито неговите служители, упълномощени представители и пълномощници не носят отговорност към Клиента, неговите подизпълнители, служители, упълномощени представители и/или пълномощници за каквито и да било вреди, включително пропуснати ползи, освен ако щетата е причинена умишлено от тях.

7. Във всеки случай установяването на отговорността на Продавача, неговите служители, упълномощени представители и/или пълномощници, отговорност по отношение на Клиент, който не е Потребител, без значение от нейното правно основание е ограничена – както в рамките на отделния иск, така и за всякакви  други претенции общо – до размера на заплатената Цена и разходите за доставка по основание на последния Договор за покупко - продажба.

8. Всички спорове, възникнали между Продавача и Клиента, който не е Потребител ще бъдат предадени към компетентния съд по месторегистрация на седалището на Продавача.

9. За Клиенти, които не са Потребители, Продавачът може да извърши промени в Регламента по всяко време въз основа на действащите законови разпоредби.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Регламентът влиза в сила от 26.10.2020 г.

2. Договорите, сключени от Продавача, се сключват на български език.

3. Записът, сигурността и предоставянето на съществените клаузи на сключения Договор за предоставяне на услуги по електронен път става чрез изпращане на съобщение на имейл адреса, посочен от Клиента.

4. Записът, сигурността, предоставянето и потвърждаването на Клиента на съществените клаузи на сключения Договор за покупко-продажба става чрез изпращане на имейл съобщение на Клиента с потвърждение на направената Поръчка, както и прилагане към пратката с Продукта на спецификация на Поръчката и фактура за покупката. Съдържанието на Договора за покупко-продажба е допълнително записано и защитено в информационната система на Интернет магазина.

5. Продавачът осигурява техническите и организационни средства, които съответстват на степента на заплаха за сигурността на предоставяната функционалност или услуга въз основа на Договора за предоставяне на услуги. Използването на Електронни услуги е свързано с типичните заплахи, свързани с предоставянето на данни чрез интернет, като разпространението на данни, загуба или получаване на достъп до данните на неупълномощени лица.

6. Съдържанието на Регламента е достъпно за Клиентите безплатно на следния адрес URL: https://setit.shop/ откъдето Клиентите могат по всяко време да го прочетат, а също и да го разпечатат.

7. Продавачът информира, че използването на Интернет магазина чрез интернет браузър, в това число подаване на Поръчки, а също свързването по телефона с ЦОК, може да е свързано с необходимостта от поемане на разходите за свързване с интернет мрежата (такса за пренос на данни), или на разход за телефонен разговор, съгласно тарифата на съответния оператор, който използва Клиента.

8. По всички нерегламентирани в настоящия Регламент въпроси се прилагат действащите законови разпоредби на действащото материално право на Република България, както и други съответни действащи съюзни разпоредби.

 

 

Приложение № 1

БЛАНКА ЗА ВРЪЩАНЕ/ЗАМЯНА НА ПРОДУКТ

Условия на връщане:

В срок от 14 дни след получаване на стоката, клиентът има право да я върне, като са спазени следните условия:

  1. Запазен добър търговски вид – оригиналната опаковка не трябва да бъде разкъсана и повредена; стоката не трябва да бъде употребявана, прана или гладена.
  2. Запазена фактура и платежен документ към нея.
  3. Транспортните разходи за връщане на стоката са за сметка на клиента.
  4. При замяна на стока, транспортните разходи са за сметка на клиента и в двете посоки, съгласно тарифата на куриерската фирма Еконт.

Процедура за връщане или замяна:

  1. Изпратете пратката отговаряща на условията за връщане на адрес: гр.София, кв. Гео Милев, ул. Климент Денчев № 11
  1. Пратката задължително трябва да бъде придружена от настоящата бланка за връщане, като се попълнят данните, посочени на следващия лист.
  2. Моля да информирате предварително на имейл info@rostabalkanihr.com
  3. Разходите за връщане на пратката са за сметка на Клиента, освен в случаите на подадена рекламация, тогава се поемат от Продавача.

 Възстановяване на сума:

Възстановяването на сума за закупен продукт става след приемане на пратката от наша страна. Възстановяването на сумата става по банков път в рамките на 14 работни дни, считано от датата, в която потребителят е упражнил правото да се откаже от стоката, съгласно чл. 55, ал. 6 от Закона за защита на потребителите.

 

 Данни за поръчка:                   

Номер на поръчката

 

Номер на фактура/дата

 

 

Вашите данни:

Титуляр на сметка

 

IBAN

 

Име

 

Телефон

 

E-mail

 

 

Причина за връщане: